18. Mart 2019.

Na osnovu informacija stavljenih na raspolaganje našem projektnom timu tokom početne faze, prilagođena je strategija sprovođenja projekta. Strategija je detaljno razvijena i sada imamo jasnu sliku o resursima koji su nam potrebni za uspešnu realizaciju. Pristup realizaciji predviđa rad u okviru različitih funkcionalnih oblasti: pravne, IKT, organizacione, javnog upozoravanja, upoznavanje javnosti i objekata. Takođe su identifikovane glavne komponente tehničkog idejnog rešenja.

Analiza zainteresovanih strana sprovedena je i navedena u izveštaju. Jedna od važnih zainteresovanih strana su organizacije hitnih službi (OHS). Oko njih je izgrađena strategija za smanjenje potencijalnih promena u vezi standardnih operativnih procedura i maksimalna iskorišćenost potencijala upotrebe trenutnih sistema. Kao najveći identifikovani izazovi su oni koji se odnose na standardne operativne procedure i integraciju između organizacija. Zaključeno je da bi promena u radu organizacija trebala biti postepena i svedena na minimum kako bi se obezbedio nesmetan prelazak na novi 112 sistem.

Takođe, RATEL je prepoznat kao još jedan važan akter. Kao lokalni regulator tržišta telekomunikacija, RATEL će imati ulogu u promociji i sprovođenju pravila i informacija koje telekom operateri moraju automatski poslati sistemu 112 u slučaju hitnog poziva.

Početni izveštaj takođe sadrži ažurirani plan projekta i indikatore. Između ostalog, plan o studijskim posetama u projektnom planu je ažuriran na osnovu informacija koje je korisnik dostavio tokom početnog sastanka i stvarne situacije ustanovljene tokom početne faze.

Projektni tim pokrenuo je proceduru izbora za nekoliko ekspertskih pozicija. Odabir pravnog stručnjaka je prioritet, jer će njegov doprinos biti dragocen u sledećim projektnim aktivnostima vezanim za detaljnu analizu lokalnog pravnog okvira. Takođe je u toku izbor stručnjaka za arhitekturu. Ostale ekspertske pozicije koje su predviđena za popunjavanje su stručnjak za kritičnu infrastrukturu, stručnjak za digitalnu radio komunikaciju i stručnjak za ljudske resurse. Okvirni plan odabira, ugovaranja i raspoređivanja eksperata sumiran je u početnom izveštaju.

Početna faza nije otkrila nikakve promene u odnosu na ukupan obim posla, tako da su projektne aktivnosti i struktura podele rada (faze i pripadajući rezultati) ostali nepromenjeni.